Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 21 Kwietnia 2015
Egzamin gimnazjalnyEgzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Laureaci konkursów na szczeblu wojewódzkim i krajowym mogą być zwolnieni z tej części egzaminu gimnazjalnego, której dotyczył konkurs.

Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

Egzamin gimnazjalny organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne w macierzystej szkole ucznia. Tylko w sytuacjach wyjątkowych egzamin ten może być przeprowadzony w innym miejscu, wskazanym przez właściwą OKE.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
2. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
3. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

Termin egzaminu gimnazjalnego

a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (czas: 60 minut)
• z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 minut)

b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (czas: 60 minut)
• z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 minut)

c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
• na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (czas: 60 minut)
• na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (czas: 60 minut)

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony.