Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 15 Lutego 2017
Rozwiązywanie problemów uzależnień na terenie miasta Ełku w roku 2016
Samorząd realizuje „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii” w formach dostosowanych do aktualnych potrzeb lokalnych. W roku 2016 z budżetu Miasta Ełku została wydatkowana kwota 960 tys. zł. Z różnego rodzaju świadczeń skorzystało łącznie 4625 osób.

Podmiotami realizującymi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii są: Wydział Polityki Społecznej, placówki leczenia uzależnień, poradnie rodzinne, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, instytucje, organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz profesjonalnie przygotowani realizatorzy.

Miejskie programy są realizowane w formach dostosowanych do aktualnych potrzeb lokalnych. Źródłem finansowania zadań programów są środki finansowe pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z różnego rodzaju działań, terapii, konsultacji, szkoleń, warsztatów, porad i pomocy miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych w roku 2016 skorzystało łącznie 4625 osób.

Na realizację dwóch programów: „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w roku 2016 z budżetu miasta została wydatkowana kwota 960 tys. zł.

W roku 2017 r. na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zostało przeznaczonych 930 tys. zł (kwota może zostać zwiększona).

Świadczenia realizowane przez miejskie instytucje w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2016:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

1. Terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w systemie lecznictwa ambulatoryjnego (terapia grupowa, konsultacje indywidualne):

·         terapia grupowa - 41 osób (łącznie 350 świadczeń),

·         konsultacje indywidualne - 83 osoby (łącznie 128 świadczeń).

2. Wykup świadczeń  z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu w systemie lecznictwa zamkniętego:

·         dofinansowanie leczenia stacjonarnego w OTU w Starych Juchach - 20 osób.

3. Działania profilaktyczno - terapeutyczne dla młodzieży w wieku 10-19 lat pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich rodzin, a także z uzależnieniami od Internetu, komputera, telefonu oraz dopalaczy, leków i narkotyków:

·         z terapii indywidualnych skorzystało - 146 osób (łącznie 480 świadczeń).

4. Poradnia Rodzinna - porady specjalistyczne z zakresu psychologii, socjoterapii, pedagogiki, prawa, prowadzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, prowadzenie grup wsparcia dla kobiet współuzależnionych, grup DDA:

·         z porad skorzystały - 1273 osoby (łącznie 1614 porad).

5. Różne formy pomocy po zakończonej terapii poprzez dofinansowanie działań stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz wspierania osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadzenie treningów umiejętności oraz grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i współuzależnieniem:

·         z pomocy skorzystało - 12 osób.

6. Wspieranie działań i programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych – kontynuacja programów już realizowanych.

7. Wdrażanie i realizowanie nowych oddziaływań profilaktycznych np. debaty szkolne, spektakle teatralne, profilaktyczne programy autorskie. W 2016 roku realizowany był nowy program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag skarbów" w 5 ełckich gimnazjach.

·         z programu skorzystało 378 uczniów i 220 dorosłych (nauczycieli, rodziców i opiekunów).


II. Profilaktyka pozaszkolna

·         realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Daj mi szansę, ja też potrafię”, prowadzonego przez pedagogów ulicznych w środowisku otwartym na osiedlach i ulicach miasta. Wsparciem pedagogów ulicy objęto ok. 60 osób,

·         wspomaganie organizacji i świetlic zajmujących się dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, tworzenie grup wsparcia, konsultacje specjalistów,

·         pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej o charakterze sportowym – NGO,

·         prowadzenie zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień - skorzystało 400 osób,

·         organizacja wydarzeń kulturalno-integracyjnych mających na celu aktywizację społeczności lokalnej zagrożonej wykluczeniem. Integracja całych rodzin - udział wzięło ok. 500 osób,

·         kontynuacja programu „Mały sport na wielkich osiedlach”- tworzenie bazy do działań związanych z pracą pedagogów ulicznych,

·         organizacja biwaków szkolnych dla młodzieży z programem edukacyjno-integracyjnym - skorzystały 143 osoby.


III. Edukacja publiczna

1. Współpraca z radiem, telewizją, prasą w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Funkcjonowanie strony internetowej, na której umieszczane są informacje z zakresu udzielanej pomocy.


IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1.Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu zapobiegania uzależnieniom oraz dofinansowanie projektów przez nich stworzonych dotyczących pracy z rodzinami zagrożonymi alkoholizmem.

2. Wspomaganie grup, stowarzyszeń poprzez pomoc w wzmacnianiu procesu zdrowienia z choroby alkoholowej (wydarzenia bezalkoholowe, obozy terapeutyczne, rekolekcje trzeźwościowe).

·         organizacja wydarzeń bezalkoholowych - skorzystało ok 200 osób,

·         warsztaty terapeutyczne - skorzystało  40 osób.

3. Wspieranie działalności Klubu Integracji Społecznej (KIS), Centrów Integracji Społecznej (CIS). Reintegracja społeczna i zawodowa osób uzależnionych oraz ich rodzin

·         z oferty skorzystały 32 osoby.


V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz prowadzenie procedur zmierzających do uzyskania orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ełku podzielona jest na zespoły:

·         zespół opiniujący (opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych),

·         zespół motywujący w sprawach przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu,

·         zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie),

·         dwa zespoły kontrolujące (kontrola placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

W 2016 r. przeprowadzono 228 rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi.


VI. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:

Dyżury specjalistów dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem prowadzone w Punkcie Konsultacyjnym:

·         z porad skorzystało 216 osób (łącznie 390 świadczeń).


VII. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii

Konsultacje dla rodziców dzieci uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem oraz edukacja rodziców w zakresie postaw psychologiczno-pedagogicznych:

·         działaniami zostało objętych - 215 osób.


VIII. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. Kampania edukacyjna dla mieszkańców miasta.

2. Szkolenie z zakresu uzależnienia (w tym narkomanii) dla rodziców uczniów ełckich szkół.

3. Warsztaty edukacyjne dla rad pedagogicznych na temat uzależnień, w szczególności narkomanii.

4. Warsztaty dla uczniów ełckich szkół z zakresu profilaktyki uzależnień.

5. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowym, rekreacyjnym z elementami profilaktyki uzależnień.

Działaniami zostało objętych łącznie 418 osób.


Grafika, źródło: http://drugaddictsupport.net/wp-content/uploads/2014/11/Give-up-alcohol-your-life-will-change-1.jpg