Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 05 Grudnia 2017
Stypendia szkolne przyznane uczniom ełckich szkół
Prezydent Ełku przyznał stypendia szkolne blisko 600 uczniom z ełckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wypłaty stypendiów w ełckich szkołach rozpoczęły się 5 grudnia 2017 roku.

W roku szkolnym 2017/2018 za okres wrzesień – grudzień 2017 stypendia szkolne (socjalne) zostały przyznane prawie 600 uczniom ełckich szkół.

Kwota stypendium (jednorazowy przelew) uzależniona jest od dochodu na jedną osobę w rodzinie i wynosi od 420 zł do 640 zł.

Do ubiegania się o stypendium szkolne, jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest uczeń, który spełnia następujące kryteria:

·       Uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej), wychowanek publicznego i niepublicznego ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego (do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki), słuchacz kolegiów pracowników służb społecznych (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia).

·       Uczeń/słuchacz, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 514 zł.

·       Uczeń/słuchacz, który zamieszkuje na terenie miasta Ełku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje:

·       bezrobocie,

·       niepełnosprawność,

·       ciężka lub długotrwała choroba,

·       wielodzietność,

·       brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

·       alkoholizm lub narkomania,

·       rodzina niepełna,

·       wystąpiło zdarzenie losowe.

Łączna kwota przyznanych stypendiów na okres wrzesień - grudzień 2017 r. to ok. 250 tys. zł, w tym z budżetu miasta 50 tys. zł.