Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 19 Grudnia 2017
Budżet na 2018 rok przyjęty
Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta jednogłośnie przyjęła budżet na 2018 r., który został, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowany i przedłożony wcześniej przez prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza. W przyszłym roku wydatki budżetowe przekroczą kwotę 291 mln zł i będą najwyższe w historii naszego miasta.

19 grudnia odbyła się XXIX sesja Rady Miasta Ełku. Podczas której prezydent Ełku zaprezentował projekt przyszłorocznego budżetu.

Po zakończonym wystąpieniu prezydenta, głos zabrali radni. Jan Stradczuk Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Miasta, zauważył, że prezydent zawarł w budżecie wnioski mieszkańców oraz radnych, a także, że podczas projektowania budżetu, był zawsze do dyspozycji Rady Miasta. Natomiast radny Ireneusz Dzienisiewicz, zaznaczył, że z satysfakcją przyjmie budżet na 2018 r., w którym uwzględniony jest proces dalszej rewitalizacji miasta, na który zwracają uwagę mieszkańcy.

Ponadto Krzysztof Wiloch, w imieniu Klubu Radnych "ŁĄCZY-NAS-EŁK" zadeklarował poparcie dla budżetu. W podobnym tonie wypowiadał się także radny Bogusław Wisowaty z Klubu "Dobro Wspólne".    

Prezydent Ełku zaznaczył, że to „…dzięki wspólnym wysiłkom będziemy mogli razem realizować wiele ważnych inwestycji oraz inicjatyw dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców, ale także inwestorów i przedsiębiorców”. Ponadto zwrócił się z prośbą, o czynne włączenie się wszystkich Radnych i współpracowników we wspólną realizację ambitnych założeń przyszłorocznego budżetu. „…przecież jest to nasz wspólny budżet, to budżet wszystkich ełczan” – dodał Andrukiewicz

Pełniąc funkcję prezydenta Ełku, Tomasz Andrukiewicz budżet przedłożył już 11 razy.

Przyszłoroczny budżet osiągnie poziom nieco ponad 291 mln zł. Został opracowany przede wszystkim w oparciu o wnioski mieszkańców, radnych oraz zapisy strategii rozwoju miasta, a także bieżące potrzeby i możliwości organizacyjne oraz finansowe miasta.

Zgodnie z zapowiedziami: „Rok 2018 będzie kolejnym ważnym okresem realizacji istotnych inwestycji miejskich, które w przyszłości będą miały realny wpływ na życie mieszkańców. Miasto Ełk jeszcze w tym roku przygotowało i złożyło szereg projektów, na wykonanie których wnioskowane są środki z Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych źródeł. Należy także zaznaczyć, że na wiele przyszłorocznych projektów środki zostały już pozyskane. Natomiast kolejne wnioski, w ramach których samorząd będzie starał się pozyskać dofinansowanie będą składane w roku 2018 zgodnie z obowiązującymi harmonogramami konkursów, ogłaszanych przez Instytucje Zarządzające programami europejskimi – powiedział Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku

Na wydatki inwestycyjno- majątkowe w roku 2018 zaplanowano rekordową kwotę 63,4 mln zł

Wszystkie zaplanowane projekty inwestycyjne oraz inne istotne działania, które uwzględnione zostały do realizacji w nowym budżecie, będą realizowane w oparciu o możliwości finansowe, na które składają się również spore oszczędności, które zostały wypracowane w ciągu ostatnich lat.

Poniżej lista wybranych inwestycji zaplanowanych w 2018 r.
(pełna lista dostępna poniżej w załączniku)

* - inwestycje realizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej i innych źródeł

1. *Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku

W tym m.in.: zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzanej na skrzyżowaniach: ul. Wojska Polskiego z ulicą Parkową, ul. Wojska Polskiego z ulicą Nadjeziorną i ul. Wojska Polskiego z ulicą Kościuszki, wykonanie systemu zwiększającego bezpieczeństwo, a także przeprowadzenie wśród mieszkańców kampanii promującej transport zbiorowy.

2. *Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum. Zakłada modernizację 11 ełckich podwórek:

·         teren przy ul. Świackiego Sępa 1 i ul. Moniuszki 17, 19 (pow. ok. 5011 m2) – już zrealizowane

·         teren przy ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21 (pow. ok. 2905 m2) – już zrealizowane

·         teren przy ul. Mickiewicza 26, 28, 32 (pow. ok. 2018 m2)

·         teren przy ul. Mickiewicza 33, 35 (pow. ok. 1062 m2)

·         teren przy ul. Mickiewicza 27, 29, 31 (pow. ok. 3441 m2)

·         teren przy ul. Mickiewicza 39 (pow. ok. 1139 m2)

·         teren przy ul. Chopina 9 (pow. ok. 398 m2)

·         teren przy ul. Chopina 19, 21, 23 (pow. ok. 1326 m2)

·         teren przy ul. Słowackiego 22a i Kościuszki 1-3 (pow. 1999 m2)

·         teren przy ul. Wawelskiej 1-15 (pow. ok. 6979 m2)

·         teren przy ul. Armii Krajowej 38-58 (pow. ok. 4543 m2)

3. *Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - etap I

W ramach projektu: budowa ul. Bora Komorowskiego na odcinku od ul. Piwnika Ponurego do skrzyżowania z ul. Kolonia, przebudowa istniejących przystanków komunikacji miejskiej linii nr 3 i 5, modernizacja oświetlenia ulic Sikorskiego, Armii Krajowej, Suwalskiej i Przemysłowej na oświetlenie typu LED.

4. *Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna.

Głównym działaniem w projekcie po stronie Ełku jest zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego (na cyplu os. Jeziorna) pod plażę miejską.

5. *Zagospodarowanie brzegu jeziora ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II Etap budowy nowej plaży miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się m.in.: budowę zespołu szatniowo-sanitarnego wraz z ogólnodostępnym tarasem widokowym, stworzenie terenu przeznaczonego pod cele campingowe, budowę ciągów pieszych z oświetleniem, parkingu i dojazdu do niego przy ul. Św. Franciszka (85 miejsc postojowych), 2 parkingów rowerowych wzdłuż istniejącej promenady oraz dojazdu do slipowania, budowę pomostów pływających oraz pomostu do cumowania.

6. Hala sportowa przy ZSS

Na osiedlu Zatorze powstanie hala sportowa z zapleczem szatniowym. Obiekt sportowy zostanie wybudowany przy Zespole Szkół Sportowych, przy ul. Suwalskiej 15.

7. *Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I

W ramach zadania zostanie odnowiona zachodnia część terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej. W tym m.in.: adaptacja zabytkowego budynku stacji do potrzeb działalności Muzeum Historycznego w Ełku, zagospodarowanie terenów zielonych wokół zabytkowego budynku stacji, a także renowacja zabytkowego taboru)

8. *Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku (rozwój e-usług dla mieszkańców oraz modernizacja i doposażenie posiadanej infrastruktury informatycznej)

9. *Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku Inwestycja polega na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ujścia rzeki Ełk. Oraz w okolicy Plaży Miejskiej, w sąsiedztwie ul. Parkowej.

10. *Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej (odnowie budynku będącego w złym stanie technicznym, zlokalizowanego przy galerii handlowej „Brama Mazur”, dodatkowo zagospodarowanie terenów zielenią wokół budynku i wykonanie drogi dojazdowej do obiektu wraz z miejscami postojowymi)

11. * Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i ul. Wojska Polskiego (etap III i IV). Prace będą obejmowały: etap III - przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie ujścia rzeki Ełk o pow. ok. 0,76 ha. (m.in. ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki do biegania, budowa tarasu widokowego, etap IV - budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ełk o powierzchni ok. 135 m2 wraz z pracami dodatkowymi: odmulenie dna rzeki oraz umocnienie brzegu rzeki na odcinku III-go etapu

12. *Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei (utworzenie Parku Odkrywców Kolei. Będzie to miejsce, które stanie się sercem aktywizacji społecznej i edukacyjnej mieszkańców miasta oraz nową atrakcją turystyczną).

W trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dodatkowych pieniędzy z zewnątrz oraz oszczędności poprzetargowych a także posiadanych rezerw, Prezydent Ełku zaproponuje radnym wprowadzenie do budżetu innych przedsięwzięć, które są potrzebne, a nie znalazły się w aktualnym budżecie. Propozycje te będą również uwzględniały potrzeby zgłoszone przez mieszkańców w trakcie roku.

Rezerwa – 2,4 mln. zł

Prezydent Miasta Ełku będzie dysponował następującymi rezerwami:

·         rezerwą ogólną, w wysokości 1,5 mln zł - finansowane są z niej zazwyczaj nieprzewidziane remonty i przedsięwzięcia, które znalazły się na liście rezerwowej i wprowadzone zostaną do budżetu w trakcie roku,

·         rezerwa celowa wynosi ok. 750 tys. zł - na zarządzanie kryzysowe i na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji,

·         rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w kwocie 100 tys. zł.  

Środki finansowe dla aktywnych

Dotacje na remonty zabytków

W ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach, wpisanych do rejestru zabytków położonych w Mieście Ełku, zaplanowano do rozdysponowania kwotę 150 tys. zł.

Dotacje na wymianę źródła ciepła

W 2018 będzie można ubiegać się o środki na wykonanie modernizacji systemów grzewczych budynków i lokali, w ramach ochrony środowiska na terenie miasta Ełku. Łączna pula środków to 120 tys. zł.

Dotacje dla NGO-sów

Ełckie organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki na swoją działalność, w ramach otwartych konkursów ofert. Na ten cel zaplanowano kwotę 1,5 mln zł. Dodatkowo w budżecie przewiduję się kwotę nie mniejsza niż 350 tys. zł na wsparcie inicjatyw lokalnych.

Stypendia
Na wsparcie samorządu mogą liczyć aktywni, wybitni i kreatywni ełczanie, a także ci uczniowie którzy wymagają wsparcia finansowego. Na miejski system stypendialny składają się:

·       stypendia sportowe i nagrody – 209 tys. zł

·       stypendia artystyczne – 30 tys. zł

·         stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce – 60 tys. zł

·       stypendia w ramach pomocy materialnej dla uczniów – szacowana łączna kwota to ok. 900 tys. zł (20% z budżetu miasta – 210 tys. zł, reszta kwoty pochodzi z budżetu państwa)

Dochody miasta przewidziane są na poziomie 267,3 mln zł, w tym:

·       subwencje z budżetu państwa – 59,3 mln zł

·       udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i osób prawnych czyli firm) – 42,3 mln zł; będzie to kwota o 2,9 mln zł większa od planowanych wpływów z roku 2017

·       wpływy z podatków i opłat lokalnych (m. in. od nieruchomości, środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, opłata targowa ) – 34,6 mln zł

·       sprzedaż nieruchomości – 5 mln zł

·       z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 mln. zł

Wydatki osiągną poziom 291 mln zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (edukacja, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, oświetlenie, oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie dróg, komunikacja miejska, utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, zieleni i inne) – 227,7 mln zł, w tym np.:

·       gospodarka odpadami – 9,7 mln zł (3,33%)

·       oczyszczanie miasta – 3,3 mln zł (1,13%)

·       oświetlenie ulic, placów i dróg – 2,2 mln zł (0,77%)

·       oświata i wychowanie – 72,9 mln zł (25,03%)

·       ochrona zdrowia – 1,5 mln zł (0,52%)

·       pomoc społeczna – 17,4 mln zł (5,99%)

·       świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie rodziny, karta dużej rodziny, tworzenie i funkcjonowania żłobków, rodziny zastępcze – 58,6 mln zł (20,14%),w tym:

·       świadczenia wychowawcze (czyli 500+) – 37,2 mln zł (12,78%)

2. Wydatki majątkowe – 63,4 mln zł. Na projekty współfinansowane z UE i innych źródeł zagranicznych zostanie przeznaczona kwota 44,3 mln zł

Deficyt

Na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 23,7 mln zł w 2018 r. planowana jest emisja obligacji w wysokości 21,5 mln zł oraz wykorzystanie wolnych środków, wypracowanych w latach ubiegłych w kwocie 2,2 mln zł.  Po rozliczeniu roku budżetowego 2017 i ustaleniu ostatecznej kwoty wolnych środków, kwota planowanego kredytu może ulec zmniejszeniu. Wysokość deficytu będzie na poziomie 23,7 mln. zł, co stanowi 8,5% dochodów budżetu Miasta Ełku.

W budżecie na 2018 r. przewidziano regulację wynagrodzenia pracownikom, zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych miasta, którzy mają najniższe uposażenie, a wieloletni staż pracy.

Prezydent Ełku, po szczegółowej analizie wykorzystywania transportu miejskiego przez mieszkańców, zapowiedział również wdrożenie karty ucznia. Będzie ona umożliwiała korzystanie z komunikacji miejskiej, na preferencyjnych warunkach.

Na koniec swojego wystąpienia prezydent Ełku złożył podziękowania Radnym za dobrą współpracę w mijającym roku 2017. Podziękował również Skarbnikowi Miasta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi oraz wszystkim współpracownikom za rzetelną pracę nad opracowaniem przyszłorocznego budżetu.

Lista inwestycji w 2018 r.: http://www.elk.pl/files/multimedia/files/ae651489232b6106e451a4826a4a0887.pdf