Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 22 Grudnia 2017
Zadania zlecone ełckim NGO w 2018 roku
Prezydent Miasta Ełku 21 grudnia 2017 r. podpisał 6 umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2018. Łączna wartość przyznanych grantów to 130 900 zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

21 grudnia Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz spotkał się z przedstawicielami ełckich organizacji pozarządowych w celu podpisania umów na realizację zadań samorządu w roku 2018.

W Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały następujące organizacje:      

Edukacyjna opieka wychowawcza poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Ełku:

1. Otulony w nadzieję…

·         zadanie: „Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pracę z dziećmi i ich rodzinami w ujęciu systemowym

2. Oratorium im. św. Jana Bosko

·         zadanie:  Świetlica w Oratorium 2.0

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Ełku

·         zadanie: Razem można więcej - II etap - organizacja zajęć pozaszkolnych oraz promocja zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku w roku 2018

 

Wspieranie i upowszechniane kultury fizycznej - Wspierania udziału klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym:

1.   Ełckie Towarzystwo Brydżowe

·         zadanie: Uczestnictwo w I lidze Brydża Sportowego

 

Promocji i organizacji wolontariatu m.in. poprzez prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu:

1. Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia

·         zadanie: Ełckie Centrum wolontariatu 2018”


Profilaktyki uzależnień w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dzieci:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem "Impuls"

·         zadanie: Specjalistyczne świadczenia lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Ełk na rok 2017, część III

Oprócz tego aktywni mieszkańcy w 2018 r. mogą skorzystać z mechanizmu – Inicjatywy Lokalnej, na którą przeznaczono w budżecie miasta 350 tys. zł.