Aktualności

Autor: admin | Data wpisu: 26 Marca 2019
V Sesja Rady Miasta Ełku
W środę 27 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku

Proponowany porządek obrad:
 

1.        Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.        Zatwierdzenie porządku obrad. 

3.        Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2019.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

8.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie  przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na 2019 rok.

11.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów  wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Ełku.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.

13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.

14.    Wyrażenie opinii w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk dla terenu położonego w obrębie Pistki, obejmującego działkę o nr ewid.98 oraz dla terenu położonego w obrębie Chruściele, obejmującego działki o nr 17 i 18.

15.    Sprawozdanie za lata 2017-2018 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełku na lata 2015-2018”.

16.    Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Seniora” za 2018 rok.

17.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020 za rok 2018.

18.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w mieście oraz „Programu Wspierania Rodziny w mieście Ełku na lata 2016-2018 za rok 2018.

19.    Sprawozdanie za rok 2018 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku, typu A B C.

20.    Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi typu A, B, C.

21.    Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za rok 2018.

22.    Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej karty Rodziny 3+” za rok 2018.

23.    Sprawozdanie z realizacji  „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” za rok 2018.

24.    Interpelacje i zapytania radnych.

25.    Oświadczenia i wolne wnioski.

Sesję Rady Miasta Ełku kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku.