Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 26 Marca 2019
Ełcki MOPS z dofinansowaniem ministerstwa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 90 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Bezpieczna przystań - Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy”. Projekt będzie realizowany w 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku od 1 czerwca 2019 r. będzie realizował projekt „Bezpieczna przystań - Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy”, który stanowi kontynuację podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ełku.

Projekt wpisuje się w założenia Gminnego  Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020.

Projekt będzie realizowany od czerwca do września 2019 r.

Pozyskane środki z dofinansowania to 90 tys. zł.

Celem programu jest rozwój istniejącej infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku  do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zaplanowane działania to m.in.:
 • Zakup i montaż wyposażenia do utworzonego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA.
 • Wyposażenie miejsc  pobytu całodobowego (min. 4 pokoi) oraz zaplecza organizacyjno-technicznego dla rodzin  i osób doznających przemocy, którzy nie będą mogli pozostać w swoim domu ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie.

Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie:

 • współmałżonkowie lub partnerzy w związkach nieformalnych,
 • osób starszych,
 • osób doświadczających przemocy w rodzinie,
 • osób i rodzin będących w kryzysie bez względu na posiadany dochód
 • osób dotkniętych przemocą, kryzysem małżeńskim, konfliktem rodzinnym,

Odbiorcami projektu będą osoby doznające przemocy w rodzinie, rodziny m.in.,  w których wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”.

Oczekiwane rezultaty i efekty:

 • podniesienie jakości usług świadczonych przez MOPS w Ełku, realizujący zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • umożliwienie prowadzenia programów mających na celu umożliwienie osobie dotkniętej przemocą wyjścia z trudnej sytuacji życiowej,
 • umożliwienie prowadzenia dodatkowych zajęć np. profilaktycznych,
 • zwiększenie zakresu usług Ośrodka Pomocy społecznej poprzez zapewnienie pobytu całodobowego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych problemem przemocy,
 • korzystanie z dostosowanych pomieszczeń (utworzonej infrastruktury) na potrzeby osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie”. Edycja 2019.