Aktualności

Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 04 Września 2019
Złóż wniosek na stypendium szkolne
Trwa nabór wniosków na stypendium szkolne w nowym roku szkolnym 2019/2020. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie miasta Ełku znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Ełku do 15 września 2019 r.

Stypendia szkolne są przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Ełku znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo –wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto.

Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2019 r.

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 przyznawane są z podziałem na dwa okresy:

·         wrzesień – grudzień 2019 r.

·         styczeń – czerwiec 2020 r.

Formularz wniosków można pobrać:

·         w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4

·         ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku

Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Ełku w pokoju nr 369 oraz pod numerem tel. (087) 73-26-269.