Aktualności

Autor: z. dabrowski | Data wpisu: 28 Października 2019
XII Sesja Rady Miasta Ełku
W środę 30 października 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Miasta Ełku.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zatwierdzenie porządku obrad. 

3.      Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie uchylenia uchwały nr XV/138/07 Rady Miasta Ełku  z 25 września 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Parkowa II”, zwanej „Ełk – Parkowa III”.

9.      Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  petycji w interesie publicznymi wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelarię Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego.    

13.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w Brukseli w 2019 roku.

14.   Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008–2018” za rok 2018.

15.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

16.   Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych miasta Ełku.

17.   Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępców prezydenta, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta.

18.   Interpelacje i zapytania radnych.

19.   Oświadczenia i wolne wnioski.

20.   Zakończenie obrad.


Sesję Rady Miasta Ełku kadencji samorządowej 2018-2023 można obejrzeć na żywo w Internecie na kanale YouTube Rada Miasta Ełku.