Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 01 Kwietnia 2015
Dodatkowe 100 tys. zł na miejski żłobekEłk przystąpił także w tym roku do otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, „MALUCH" - edycja 2015".

Konkurs ogłosiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu dofinansowywane są (w formie dotacji celowej z budżetu państwa) działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W tym roku oferta Miasta Ełku dotycząca miejskiego żłobka została zakwalifikowana do dofinansowania na kwotę 97 798 zł. Decyzję odnośnie przyznania dotacji wydał Wojewoda Warmińsko – Mazurski.

W harmonogramie wydatków ełckiego publicznego żłobka (w ramach przyznanej kwoty) uwzględniono m.in.:
• zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych (zabawki dostosowane do wieku dzieci, w tym zabawki ogrodowe)
• część wynagrodzenia personelu obsługi żłobka,
• część wydatków rzeczowych (m.in. zakup energii).

Od 2012 r. Miasto Ełk uczestniczy w konkursie ofert w ramach programu. Łącznie (za 4 lata) Ełk pozyskał prawie 430 tys. zł dofinansowania.

Celem programu jest realizacja polityki rodzinnej odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi poprzez:
• stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3,
• poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi,
• umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci, w tym studentom, doktorantom oraz osobom zatrudnionym przez uczelnię lub osobom wykonującym zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych, podjęcie aktywności zawodowej,
• wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo- edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności,
- zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.