Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 19 Kwietnia 2017
532 uczniów ełckich szkół przystąpi do egzaminu gimnazjalnego
W dniach 19 – 21 kwietnia w całej Polsce przeprowadzane są egzaminy gimnazjalne. W Ełku przystąpiło do niego 532 uczniów z 4 gimnazjów publicznych, których organem prowadzącym jest Miasto Ełk.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum.

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.

Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

Egzamin gimnazjalny organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne w macierzystej szkole ucznia. Tylko w sytuacjach wyjątkowych egzamin ten może być przeprowadzony w innym miejscu, wskazanym przez właściwą OKE.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

· w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

· w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

· w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

Termin egzaminu gimnazjalnego:

a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)

· z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (czas: 60 minut)

· z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 minut)

b) część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)

· z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (czas: 60 minut)

· z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 minut)

c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)

· na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (czas: 60 minut)

· na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (czas: 60 minut)

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎

Natomiast nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą mieć przedłużony czas trwania egzaminu gimnazjalnego.

Uczniowie, którzy są laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej lub laureatami konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanego ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym jest zwolniony ‎z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, a w przypadku języka obcego ‎nowożytnego z trzeciej części tego egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z danego zakresu lub z części trzeciej egzaminu na poziomie podstawowym i ‎rozszerzonym najwyższego wyniku.‎

Ogłoszenie wyników egzaminu nastąpi w dniu 16 czerwca 2017 roku.