Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 29 Sierpnia 2019
Awans zawodowy nauczycieli
Prezydent Ełku wręczył dziś akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego 14 nauczycielom z miejskich szkół i przedszkoli. Przed otrzymaniem aktów nauczyciele złożyli ślubowanie.

W czwartek 29 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej ełckiego ratusza Prezydent Tomasz Andrukiewicz w obecności swojego zastępcy Artura Urbańskiego oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzaty Pikus wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego, złożył gratulacje oraz życzenia owocnej pracy na rzecz dzieci i młodzieży.

Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną pracy nauczyciela. W przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający określone przepisami prawa wymagania. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Staż trwa, w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 2 lata i 9 miesięcy.

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Powyższe kwestie w sposób szczegółowy reguluje ustawa Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574).

Stopnień nauczyciela mianowanego otrzymało 14 nauczycieli z następujących szkół: 

1.    Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku – 1 nauczyciel

2.    Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku – 1 nauczyciel

3.    Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Ełku - 1 nauczyciel

4.    Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku – 1 nauczyciel

5.    Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku – 1 nauczyciel

6.    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku - 1 nauczyciel

7.    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku - 1 nauczyciel

8.    Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku – 1 nauczyciel

9.    Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku - 1 nauczyciel

10.  Zespół Szkół Sportowych w Ełku - 2 nauczycieli

11.  Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - 2 nauczycieli

12.  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 1 nauczyciel