Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Października 2015
Dofinansowanie w ramach programu „BEZPIECZNA +”


Program „Bezpieczna +" jest adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują.
Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Obszary działania:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawa bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Szczegółowe cele i działania odnoszące się do „Bezpieczna +" zawierają się w zatwierdzonym do realizacji programie Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku.

Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.