Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Listopada 2015
Sesja Rady Miasta


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr XI.15 z sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
  • zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.,
  • określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego,
  • przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – osiedle Jeziorna", uchwalonego uchwałą nr XXVIII.251.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna",
  • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Matejki II",
  • opłaty targowej,
  • podjęcia przez Miasto Ełk wieloletniej inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II" i upoważnienia beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia stanowiska Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna" z siedzibą w Ełku, protestującego przeciwko wprowadzeniu jednolitych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z założeniami do projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony.
7. Prezentacja projektu budżetu miasta na 2016 rok.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Oświadczenia i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.