Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 10 Lipca 2019
Stypendia szkolne trafiły do uczniów
Ponad 500 uczniów ełckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych otrzymało stypendia szkolne za pierwsze półrocze 2019 r. Wypłaty stypendiów w szkołach zostały zrealizowane jeszcze w czerwcu.

W roku szkolnym 2018/2019 za okres styczeń–czerwiec 2019 r. stypendia szkolne (socjalne) zostały przyznane ponad 500 uczniom.

Kwota stypendium (jednorazowy przelew) uzależniona jest od dochodu na jedną osobę w rodzinie i wynosi od 630 zł do 660 zł.

Wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane od 1 do 15 września 2019 r.

Do ubiegania się o stypendium szkolne, jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest uczeń, który spełnia następujące kryteria:

·         uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

·         uczeń, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 528 zł,

·         uczeń, który zamieszkuje na terenie miasta Ełku.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje:

·         bezrobocie,

·         niepełnosprawność,

·         ciężka lub długotrwała choroba,

·         wielodzietność,

·         brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

·         alkoholizm lub narkomania,

·         rodzina niepełna,

·         wystąpiło zdarzenie losowe.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, II piętro, pokój 369, tel. 087 73 26 269.